Obchodné podmienky

Máte záujem o redukciu telesnej hmotnosti?
Pod odborným dohľadom a za pomoci proteínovej diéty MEDIDIET® alebo PROTISSIMO®?

Navštívte www.medidiet.sk alebo www.protissimo.com
a nájdite si odborné centrum najbližšie Vášho bydliska

Novinky na e-mail

Prihláste sa do nášho zoznamu noviniek a budete pravidelne informovaný o našich nových produktoch.


Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodnej spoločnosti
Tannhäuser Gate, s.r.o.
so sídlom v Pezinku, Mladoboleslavská 1/4880, PSČ 902 01
identifikačné číslo: 35 719 273
zapísanej v obchodnom registri OS Bratislava 1, oddiel: Sro vložka číslo: 14792/B
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.fastdiet.sk

ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) spoločnosti Tannhäuser Gate, s.r.o., so sídlom v Pezinku, Mladoboleslavská 1/4880, PSČ 902 01, identifikačné číslo: 35 719 273, zapísanej v obchodnom registri Bratislava 1, oddiel: Sro vložka číslo: 14792/B (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnený na internetovej adrese www.fastdiet.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Odchylné ustanovenie od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odchylné ujednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenie obchodných podmienok je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

1.6. Na základe registrácie kupujúceho prevedené na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci prevádzať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

1.7. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

1.8. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu.

1.9. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

1.10. Predávajúci môže zrušit užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet viac ako jeden (1) rok nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

1.11. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, napr. potrebnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

1.12. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatí

1.13. vneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

1.14. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, keď sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

1.15. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

1.16. V prípade dodania mimo územia Slovenskej republiky platia individuálne podmienky, ktoré je potrebné medzi predávajúcim a kupujúcim vopred zjednať.

1.17. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje hlavne informácie o:

1.17.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

1.16.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

1.18. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko “Dokončiť objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

1.19. Odoslanie objednávky sa považuje za taký úkon kupujúceho, ktorý nepochybným spôsobom identifikuje objednávaný tovar, kúpnu cenu, osobu kupujúceho, spôsob úhrady kúpnej ceny, a je pre zmluvné strany záväzným návrhom kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári, zoznámenie sa s týmito obchodnými podmienkami na webovej stránke a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil.

1.20. Predávajúci bezprostredne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenej v užívateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

1.21. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne).

1.22. Návrh kúpnej zmluvy vo forme objednávky má platnosť 2 dni.

1.23. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenou v objednávke kupujúceho.

1.24. V prípade, že niektoré z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na elektronickú adresu kupujúceho zmenenú ponuku s uvedením možných variantov objednávky a vyžiada si stanovisko kupujúceho.

1.25. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá až akceptáciou kupujúceho prostredníctvom elektronickej pošty. 

1.26. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

1.27. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy, môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

4.1.1 v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

4.1.2 bezhotovostne platobnou kartou;

1.28. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je vyslovene uvedené inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

1.29. Doprava tovaru je sprostredkovaná spoločnosťou ReMax Courier Service, spol. s r.o., IČO: 35825456, so sídlom Cikkerova 2, 841 05 Bratislava.

1.30. Pri objednávke nad 80 eur (slovami: osemdesiat eur) je doprava poskytovaná zdarma.

1.31. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby prostredníctvom platobnej brány GP webpay je kúpna cena splatná ihneď po uzavretí kúpnej zmluvy.

1.32. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený vo chvíli pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

1.33. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 1.21), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

1.34. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

1.35. Ak je to v obchodnom styku zaužívané alebo je tak stanovené obecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb prevádzaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

1.36. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovení § 1837 občianskeho zákonníka, nie je možné mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

1.36.1. o dodávke tovaru, ktorého cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorým môže dôjsť behom lehoty pre odstúpenie od zmluvy,

1.36.2. o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu

1.36.3. o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom

1.36.4. o dodávke v uzavretom obale, ktoré kupujúci z obalu vybral a z hygienických dôvodov ich nie je možné vrátiť.

1.37. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1, alebo o iný prípad, keď nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

1.38. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať na adresu sídla predávajúceho alebo elektronicky na emailovú adresu predávajúceho info@fastdiet.sk. Pre doručovanie odstúpenie od zmluvy platí ustanovenie čl. 11 týchto obchodných podmienok.

1.39. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 1.37 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu bežnou poštovnou cestou. Kupujúci je povinný v prípade odstúpenia od zmluvy vrátiť tovar v neporušenom stave, v originálnom a nepoškodenom obale. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu všetku spôsobenú škodu. Predávajúci je v takom prípade oprávnený započítať pohľadávku na náhradu škody za pohľadávku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

1.40. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho najneskôr do tridsiatich (30) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. Ak kupujúci zvolil iný, ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

1.41. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci v práve kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu nákupnú cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúceho.

1.42. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, zostáva darovacia zmluva ohľadom takého darčeku v účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

PREPRAVA A DODANIE TOVARU

1.43. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

1.44. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

1.45. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho potrebné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaným tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

1.46. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto hneď oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

1.47. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými obecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka).

1.48. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal:

1.48.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany zjednali, a ak chýba zjednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe nimi prevádzanej reklamy,

1.48.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,

1.48.3. tovar zodpovedá akosti alebo prevedením zazmluvnenej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa zazmluvnenej vzorky alebo predlohy,

1.48.4. je tovar v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti

1.48.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov

1.49. Ustanovenia uvedené v čl. 1.44 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávaného za nižšiu cenu na chybu, pre ktorú bola nižšia cena zjednaná, na opotrebovaný tovar spôsobený jeho zvyčajným užívaním, pri použitom tovare na chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebovanie, ktoré tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

1.50. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, platí, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

1.51. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho prostredníctvom emailovej korešpondencie na adrese: info@fastdiet.sk

1.52. Za moment uplatnenia reklamácie sa považuje chvíľa, keď predávajúci obdržel od kupujúceho reklamovaný tovar.

1.53. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiacich so zodpovednosťou predávajúceho za chyby môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

DALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1.54. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

1.55. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami správania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

1.56. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu prevádza v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného dozor nad dodržovaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

1.57. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečie zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníka.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.58. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

1.59. Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov, najmä meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“), a to výhradne v súvislosti s prevádzkovaním internetového obchodu a za účelom skvalitnenia služieb zákazníkom.

1.60. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a na účely vedenia užívateľského účtu. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež na účely zasielané informáciou a obchodných zdielaniach kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretie kúpnej zmluvy. Kupujúci je oprávnený súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

1.61. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke prevedenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

1.62. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako aj spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

1.63. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

1.64. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné, a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

1.65. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 1.55) prevádza spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

1.65.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

1.65.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

1.66. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovanie svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať.

1.67. Predávajúci má právo za poskytnutie informácii podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady potrebné na poskytnutie informácií.

ZASIELANIE OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ A UKLADANIE COOKIES

1.68. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných informácií predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Kupujúci je oprávnený tento súhlas kedykoľvek odvolať.

1.69. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné uskutočniť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

DORUČOVANIE

1.70. Oznámenie týkajúce sa vzťahov predávajúceho a kupujúceho, najmä týkajúce sa odstúpenia od kúpnej zmluvy, musí byť doručená poštou formou doporučeného listu, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. Oznámenie sa doručuje na príslušnú kontaktnú adresu druhej strany a považuje sa za doručené a účinné momentom jeho dodania prostredníctvom pošty, s výnimkou oznámení o odstúpenia od zmluvy kupujúcim, keď je odstúpenie účinné, pokiaľ je oznámenie kupujúceho v lehote pre odstúpenie odoslané.

1.71. Za doručené sa považuje aj oznámenie, ktorého prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručitelné.

1.72. Zmluvné strany môžu bežnou korešpondenciou vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú na užívateľskom účte kupujúceho alebo uvedenou kupujúcim v objednávke, resp. na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

1.73. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak strany zjednajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Takto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z obecne záväzných právnych predpisov.

1.74. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžaduje písomnú formu.

1.75. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

1.76. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

1.77. Kontaktné údaje predávajúceho:

Tannhäuser Gate, s.r.o., Mladoboleslavská 1/4880, 902 01 Pezinok

Prílohy: Formulár pre vrátenie tovaru (DOC 16 kB)

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.9.2016.

Spoločnosť Tannhäuser Gate, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny týchto obchodných podmienok.